Sherrida Inc.

Daniela Shapiera

Age 12
Height 55"
Weight 75 lbs.
Size 10/12
Shoe 4